Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Classic Offroad Tours, Handwerken.nl, SealSavers.nl, Jouw.club, CrossClubs.nl, UniRator en MotoBase zijn handelsnamen, cq dochterondernemingen van Tedoc Web Management v.o.f.

Onze Algemene leverings- & betalingsvoorwaarden zijn dan ook altijd van toepassing als er met één van de genoemde handelsnamen wordt gewerkt:

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt TeDoc Web Management aangeduid als TeDoc en haar contractpartner als Opdrachtgever.

1.2 Onder “schriftelijk in kennis stellen” wordt uitsluitend verstaan: het per brief of per fax in kennis stellen met een geldige, handgeschreven ondertekening.

1.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveringen en gebruiksovereenkomsten met TeDoc Web Management, inzake het ontwerpen, produceren, onderhouden en promoten van websites, alsmede de verhuur van webservers, e-mail accounts en overige Internet diensten, alsmede de levering en het onderhoud van computerapparatuur, software en reparaties van hardware.

1.4 Een Opdrachtgever, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met TeDoc heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, per email of per telefax op te geven orders of overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.5 TeDoc voert de schriftelijk aanvaarde opdrachten naar beste kunnen en weten uit, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever.

1.6 Alle door TeDoc gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding wederzijds, komt een overeenkomst tot stand. Een door TeDoc gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. TeDoc heeft het recht een aspirant Opdrachtgever om haar moverende redenen te weigeren.

1.7 Een overeenkomst geldt voor de duur van één jaar. Na deze periode wordt deze overeenkomst ieder jaar stilzwijgend voor een jaar verlengd, tenzij de Opdrachtgever minimaal vier weken voor deze datum het contract schriftelijk opzegt.

1.8 Een opdracht kan worden teruggegeven indien sprake is van een gewichtige reden zoals een hevige verstoring van de relatie tussen TeDoc en de Opdrachtgever.

1.9 De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een gebruiksovereenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van TeDoc zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.

Artikel 2 Offertes

2.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. De prijscouranten en prijsvermeldingen van TeDoc zijn geen offerte.

2.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door Opdrachtgever, behoudt TeDoc zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal TeDoc dit schriftelijk aan Opdrachtgever bekend maken.

2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden TeDoc slechts nadat deze schriftelijk door TeDoc zijn bevestigd.

2.4 Inkoop- en andere voorwaarden van een Opdrachtgever worden door TeDoc uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door TeDoc worden aanvaard.

Artikel 3 Prijzen

3.1 Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW, heffingen en/of rechten, tenzij anders is vermeld.

3.2 De diensten van TeDoc worden verricht tegen de prijs die TeDoc na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

3.3 Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht.

3.4 De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de Opdrachtgever wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

Artikel 4 Levering

4.1 Onder levering wordt hierna verstaan de toegang tot en de beschikbaarheid van de webservers van TeDoc, alsmede het ontwerpen, produceren, onderhouden en promoten van websites, alsmede verzending, onderhoud en aflevering van goederen, alsmede het registreren van een domeinnaam.

4.2 Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan de Opdrachtgever nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de opdracht.

4.3 In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij TeDoc vinden, TeDoc tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft TeDoc het recht ter harer keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. TeDoc stelt van een dergelijk besluit de Opdrachtgever schriftelijk in kennis.

4.4 Klachten over of problemen met onze webservers dienen per e-mail gemeld te worden aan: info@tedoc.nl

4.5 De Opdrachtgever dient TeDoc in de gelegenheid te stellen om problemen met de webservers binnen redelijke termijn te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het bepaalde in artikel 4.4 vervalt iedere aanspraak van de Opdrachtgever.

4.6 Klachten laten de betalingsplicht van de Opdrachtgever onverlet.

4.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt TeDoc de wijze van verzending van goederen. In geval TeDoc de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de goederen voor risico van TeDoc. TeDoc draagt het risico van de goederen af op het ogenblik waarop de goederen aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

4.8 TeDoc behoudt zich het recht voor bestelde goederen in deelzendingen te leveren en te factureren.

4.9 Indien op verzoek van Opdrachtgever de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

4.10 TeDoc is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen.

4.11 TeDoc is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

4.12 De Opdrachtgever is gehouden bij levering de goederen in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever opgeslagen. In geval de Opdrachtgever ondanks sommatie daartoe de goederen binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door TeDoc op te geven opslagplaats, heeft TeDoc het recht om de goederen naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke Opdrachtgever voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door TeDoc gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

Artikel 5 Leveringstermijnen

5.1 De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, tekeningen en digitale informatiedragers in het bezit zijn van TeDoc.

5.2 Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

5.3 De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat TeDoc na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij TeDoc een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

5.4 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de Opdrachtgever nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens TeDoc. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van TeDoc of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Alsdan heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 6 Betaling

6.1 Alle betalingen betreffende server-huur dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. De webserver zal pas toegankelijk worden gemaakt na betaling, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.2 Alle betalingen betreffende het ontwerpen, produceren, onderhouden en promoten van websites dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

6.3 Betaling van goederen bij factuurbedrag beneden EUR 2500,= dient contant te geschieden bij de feitelijke aflevering of na het verrichten van de overeengekomen diensten.

6.4 Betaling van goederen bij factuurbedrag boven EUR 2500,= is als volgt: 50% bij opdracht en 50% binnen 14 dagen na levering.

6.5 Facturen voor levering zijn uitsluitend betaalbaar bij TeDoc.

6.6 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.7 In geval van betaling later dan dertig (30) dagen is de Opdrachtgever zonder sommatie of in gebreke stelling in verzuim en is over het gehele bedrag twee (2) procent rente per maand verschuldigd, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend.

6.8 In geval van niet tijdige betaling is TeDoc gerechtigd de Opdrachtgever zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van het Internet-systeem, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van TeDoc op opeisbaarheid van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

6.9 In geval van niet tijdige betaling is TeDoc gerechtigd haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van TeDoc op opeisbaarheid van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

6.10 In geval van niet tijdige betaling zal TeDoc de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de Opdrachtgever mogen vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op twintig (20) procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 100,- per factuur. TeDoc is niet gehouden aan te tonen dat deze kosten inderdaad zijn gemaakt.

6.11 TeDoc is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigden indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen of anderszins het vrije beheer over of zijn vermogen heeft verloren. In dit geval is TeDoc tevens gerechtigd reeds geleverde goederen terug te nemen.

6.12 TeDoc is gerechtigd haar vorderingen op haar Opdrachtgever te verrekenen met de schulden die TeDoc aan die Opdrachtgever heeft, zelfs indien de vorderingen op die Opdrachtgever niet opeisbaar zijn.

6.13 TeDoc is gerechtigd de tarieven te wijzigen.

6.14 TeDoc is gerechtigd de tarieven voor webserver huur terstond te wijzigen, zodra de dollarkoers boven een door TeDoc vastgestelde grens komt. Dit geldt ook voor reeds afgesloten contracten.

6.15 Prijswijzigingen worden van kracht bij aanvang van een nieuwe contractperiode en worden door TeDoc tenminste twee (2) maanden voor het verstrijken van de lopende contractperiode op de meest geëigende wijze aan de Opdrachtgever gemeld.

6.16 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en de offertes hebben een geldigheidsduur van veertien dagen na dagtekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een mondelinge offerte is slechts geldig wanneer deze door TeDoc schriftelijk bevestigd is.

6.17 TeDoc zal de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor TeDoc personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.

6.18 Een eenmaal gemaakte website kan kosteloos, slechts op detailpunten, worden gecorrigeerd wanneer deze binnen twee weken na oplevering van de website schriftelijk aan TeDoc kenbaar worden gemaakt. Na deze periode worden de normale kosten berekend.

6.19 Zodra er een token, authorisatiecode of verhuiscode voor een domeinnaam wordt aangevraagd, terwijl de betaling voor de betreffende domeinregistratie en aanverwante diensten nog niet is voldaan, dan krijgt de Opdrachtgever (houder van de domeinnaam) vijf (5) dagen de tijd om deze alsnog te voldoen. Indien de betaling niet binnen het gestelde termijn van 5 dagen op de bankrekening van Tedoc is bijgeschreven, wordt de betreffende domeinnaam opgeheven, alsmede de aanverwante diensten.

Artikel 7 Ontbinding

7.1 Indien de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens TeDoc niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die TeDoc te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

7.2 In de gevallen onder 7.1 genoemd, heeft TeDoc het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.3 TeDoc is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

7.4 In geval de Opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst TeDoc schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen Opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.

7.5 De Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

7.6 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de Opdrachtgever geen aanspraak maken op het ongedaan maken van reeds door TeDoc verrichte prestaties, en heeft TeDoc onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

8.1 De eigendom van de geleverde goederen wordt door TeDoc uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.

Het staat de Opdrachtgever niet vrij zonder schriftelijke toestemming van TeDoc de goederen voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren.

8.2 De Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van TeDoc de goederen aan TeDoc ter beschikking te stellen, en verleent dan onherroepelijk machtiging aan TeDoc of aan de door TeDoc aan te wijzen personen, de plaats waar de goederen zich bevinden te betreden, teneinde de goederen mee te nemen.

8.3 TeDoc verschaft overeenkomstig het gestelde onder 8.1 aan de Opdrachtgever de eigendom van de genoemde goederen op het moment dat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van TeDoc ten behoeve van andere aansprakelijken die TeDoc op de Opdrachtgever heeft. De Opdrachtgever zal op eerste verzoek van TeDoc zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van f. 1.000,- voor ieder dag dat de Opdrachtgever hiermee nalatig blijft.

8.4 Goederen of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatie-opdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van TeDoc tot volledige voldoening van al hetgeen TeDoc van de Opdrachtgever te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

Artikel 9 Reclames

9.1 Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de goederen ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan TeDoc kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt TeDoc geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de goederen c.q. facturen als juist erkent.

9.2 Reclames geven aan de Opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

9.3 Indien een reclame door TeDoc gegrond wordt bevonden, heeft TeDoc het recht te harer keuze:

de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;

het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen goederen of onderdelen aan TeDoc worden afgegeven;

het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de Opdrachtgever betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

9.4 Reclamering ten aanzien van goederen behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

9.5 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

9.6 De Opdrachtgever dient in voorkomend geval TeDoc onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.

9.7 Eventuele terugzending van goederen aan of van de Opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. TeDoc aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze goederen aan het door TeDoc op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin TeDoc deze goederen aan de Opdrachtgever afleverde.

9.8 Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

Artikel 10 Garantie

10.1 TeDoc staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde goederen, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.

10.2 Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend. Op de geleverde goederen wordt 3 maanden garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.3 Indien de Opdrachtgever aan TeDoc een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van TeDoc. De Opdrachtgever zal TeDoc vrijwaren van alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

10.4 Door de Opdrachtgever binnen de garantietermijn aangetoonde en aan TeDoc verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden – voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie – worden voor rekening van TeDoc zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.

10.5 Op samengevoegde producten en onderdelen, noch op verbruiksgoederen geeft TeDoc garantie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.

10.6 De Opdrachtgever dient voor de vervanging of reparatie in aanmerking komende goederen voor eigen risico af te leveren op het door TeDoc op te geven adres, op rekening van TeDoc, onder vermelding van een bij TeDoc op te vragen RMA-nummer.

10.7 Voor goederen met een door andere dan TeDoc bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.

10.8 De Opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien;

de Opdrachtgever de goederen heeft verwaarloosd ;

de Opdrachtgever wijzigingen aan de goederen heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens TeDoc zijn verricht ;

bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.;

het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden;

het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;

indien de Opdrachtgever de goederen op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

10.9 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met TeDoc gesloten overeenkomst(en), dan is Opdrachtgever niet tot garantie gehouden.

10.10 Op de installatie van software wordt nimmer garantie gegeven.

Artikel 11 Copyright, handelsmerken, octrooi- en auteurs recht

11.1 Van de door TeDoc verstrekte ideeën, concepten en lay-outs van zowel ontwerp als eindproduct blijft het copyright bij TeDoc. Gebruik van gehele of gedeelten daarvan waar TeDoc niet bij betrokken is, is slechts toegestaan na uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van TeDoc.

11.2 Indien de Opdrachtgever de onder artikel 4.1 bedoelde producten zelf in beheer wil nemen, of deze bij een andere provider wil onderbrengen, is deze hiervoor een eenmalige afkoopsom verschuldigd van EUR 250,-.

11.3 De Opdrachtgever is gehouden TeDoc te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden, en interesten welke ten laste van TeDoc mochten komen als gevolg van aanspraak van derden tegen TeDoc, ter zake schending van rechten, waaronder octrooi- en auteurs recht door het gebruik van gegevens of modellen, welke door de Opdrachtgever voor de uitvoering van een of meerdere opdrachten aan TeDoc zijn verstrekt.

11.4 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door TeDoc afgeleverde goederen zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

Artikel 12 Gebruik van de webservers

12.1 Onder TeDoc webservers of TeDoc systemen worden verstaan: alle door TeDoc aan de Opdrachtgever gefactureerde Internet-diensten.

12.2 Een overeenkomst tot levering (account) wordt aangegaan voor één jaar. De opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt één (1) kalendermaand, met dien verstande dat de Opdrachtgever de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. TeDoc behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien de Opdrachtgever zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van TeDoc.

12.3 TeDoc draagt zorg voor de beschikbaarheid van de webservers, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. TeDoc is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de webservers als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van TeDoc liggen. TeDoc is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van TeDoc ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de TeDoc systemen door of vanwege TeDoc.

12.4 TeDoc is gerechtigd verbeteringen in of aan de TeDoc systemen aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de Opdrachtgever.

12.5 De Opdrachtgever beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige Opdrachtgevers hindert. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen als men geen directe verbinding heeft met het systeem, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

12.6 Het is niet toegestaan de webservers van TeDoc te gebruiken voor strafbare gedragingen. Met name worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechterlijk beschermd materiaal. Indien TeDoc strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de Opdrachtgever van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaalde gebruiksvergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. TeDoc behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende Opdrachtgever te verhalen.

12.8 De medewerkers van en namens TeDoc lezen persoonlijke elektronische mail van Opdrachtgevers niet en volgen evenmin hun verrichtingen op TeDoc webservers en andere systemen op Internet. Deze toezegging vervalt, indien er een sterk vermoeden bestaat dat de Opdrachtgever de TeDoc systemen gebruikt voor strafbare gedragingen.

12.9 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die TeDoc mocht lijden ten gevolge van een handelen, of nalaten te handelen, van de Opdrachtgever in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

12.10 De Opdrachtgever vrijwaart TeDoc voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik door of vanwege de Opdrachtgever van TeDoc webservers.

12.11 TeDoc is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen.

12.12 TeDoc is gerechtigd de toegang voor de Opdrachtgever tot TeDoc systemen tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de Opdrachtgever een verplichting jegens TeDoc niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de Opdrachtgever onverlet.

12.13 Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan indien de Opdrachtgever binnen een door TeDoc gestelde termijn aan zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing, waarbij de Rechtbank Leeuwarden, of de Kantonrechter te Heerenveen, bevoegd zal zijn van die geschillen kennis te nemen.

13.2 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

13.3 TeDoc zal al het door, via of namens de Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal, goederen en gegevens naar beste vermogen vrijwaren tegen schade; doch TeDoc aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke directe of indirecte schade dan ook.

Artikel 14 Niet-toerekenbare tekortkomingen

14.1 TeDoc is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersproblemen, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van TeDoc alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
TeDoc heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. TeDoc is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is TeDoc gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. TeDoc behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
TeDoc heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de Opdrachtgever echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

Artikel 15 Aansprakelijkheidsbeperking

15.1 TeDoc, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke Opdrachtgever of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.

Onverminderd het vorenstaande is TeDoc in ieder geval nimmer aansprakelijk:

– wegens niet-, of niet tijdige levering;
– voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes, website e.d.;
– in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 14;
– indien de Opdrachtgever zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins ondeskundig gebruikt;
– voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in TeDoc’s bedrijfsruimte bevinden;
– voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
– voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
– voor schade door geleverde software;
– voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
– voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.

15.2 Indien TeDoc in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard TeDoc slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is TeDoc nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
De Opdrachtgever zal TeDoc vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens TeDoc.
De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van TeDoc of haar leidinggevende ondergeschikten.

Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Friesland onder nummer 3218. 25 juni 1998