Alg. Voorwaarden Evenementen en Huur

Voorwaarden en bepalingen

Deelnemers van Classic Offroad dienen aan te geven dat zij akkoord te gaan met onze voorwaarden en bepalingen, die ons mede vanwege de verzekering zijn voorgeschreven.
Door het invullen van het inschrijfformulier (dat u voor de rit wordt toegestuurd of overhandigd, óf tijdens online inschrijving) geeft u aan akkoord te gaan met deze condities.

Wij verwachten van onze deelnemers dat ze onze eventuele huur- of leenmotors fatsoenlijk berijden; dus netjes en volgens de verkeersregels. We verwachten dat u rekening houdt met de respectabele leeftijd van de motorfietsen en dus met de stand der techniek destijds.
Onze motors zijn tussen de 2 en 35 jaar oud en verkeren in prima staat van onderhoud. Ze worden goed onderhouden en zijn verkeersveilig.
Mocht er onverhoopt een motor defect raken, dan kan de deelnemer overstappen op de begeleidersmotor of op een vervangende motor. Dit kan tot gevolg hebben dat daarna iedere deelnemer een gedeelte op de begeleidingsmotor of een andere motor moet rijden/meerijden. Hieraan kunnen geen rechten (of restitutie) worden ontleend.

De motorfietsen zijn verzekerd tegen schade aan derden, tegen brand en tegen diefstal. Er is tevens een opzittenden verzekering afgesloten.
Motor- of aanrijdingsschade door ondeskundig en oneigenlijk gebruik zal te allen tijde op de deelnemer, die op dat moment de bestuurder is, worden verhaald.
De route voert hoofdzakelijk over onverharde paden, maar ook over verharde wegen. De geldende maximale snelheden worden onverwijld overal in acht genomen. Snelheidsovertredingen en bekeuringen komen voor rekening van de bestuurder.

Op de delen van de route die over onverharde paden voeren, kunnen we worden aangehouden door boswachters van Staatsbosbeheer. Zij zijn opsporingsbevoegd en mogen ons staande houden. Ze mogen de motor controleren en zelfs een bekeuring uitschrijven. U dient uw rijbewijs beschikbaar te houden.
Classic Offroad draagt de verantwoording voor de kentekenpapieren, de verzekeringsdocumenten en de technische staat 1) van door ons verhuurde motors.
U dient te allen tijde de aanwijzingen van de boswachter op te volgen.

Op een circuit
Op een circuit bent u geheel zelf aansprakelijk voor uw handelen en beseft u ter dege wat de risico’s van een circuit zijn. U kunt en zult nimmer iets verhalen op een andere deelnemer, touschouwer of de organisatie.

Reserveren
Reserveren kan telefonisch, per e-mail of via ons online reserveringsformulier geschieden.
Een reservering is pas geldig, indien de verschuldigde bedragen volledig op onze bankrekening zijn bijgeschreven.
De deelnemer/bestuurder dient voor een tocht op de openbare weg in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

Aansprakelijkheid
Huurder is aansprakelijk voor de motorfiets die hij of zij op dat moment berijdt, totdat hij weer correct is afgeleverd bij Classic Offroad.
In geval van schade is huurder altijd aansprakelijk voor de schade. Behalve bij verhaal van schade op een schuldige tegenpartij.
Indien een bestuurder van een voertuig een ongeval veroorzaakt terwijl hij/zij op het moment van het ongeval, waardoor de schade is ontstaan, verkeerde onder invloed van alcohol, bedwelmende of opwekkende middelen, op grond waarvan het besturen van het voertuig door de wet of overheid is verboden, zal de bestuurder worden aangesproken om de betaling van de schade te voldoen.

Indien er door een snelheidscontrole, of een andere ongemerkte controle, achteraf bekeuringen volgen door rijgedrag, dan zal Classic Offroad deze verhalen op de bestuurder van de betreffende motor van het tijdstip van bekeuren.

 

1) De technische staat zoals die was op het moment dat de motor aan u werd overhandigd.