Privacy

Classic Offroad Tours is een handelsnaam van Tedoc VOF, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01078851
Tedoc vof is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij hechten veel belang aan uw privacy en zullen daar zeer vertrouwelijk en zorgvuldig mee omgaan.

Uw persoonsgegevens:

Tedoc vof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van deze website en van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via uw profiel op deze website
 • Locatiegegevens
 • Foto (op vrijwillige basis)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Met “bijzondere persoonsgegevens” wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijk verleden.
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.
Wij willen u er dan ook op wijzen om geen bijzondere persoonsgegevens op te nemen in uw profiel.

Onze website heeft ook niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tedoc.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De doelen om uw persoonsgegevens te verwerken:
Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor de hieronder genoemde doeleinden.
Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of E-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Tedoc vof verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Tedoc vof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tedoc vof) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Tedoc vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, doch niet langer dan 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Tedoc vof verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zoals met de betaalprovider Mollie.
Tedoc vof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
We verwachten van u dat u zelf uw gegevens up-to-date houdt. Wijzigingen kunt u zelf doorvoeren in de systemen waarvoor u de login gegevens heeft ontvangen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tedoc vof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tedoc.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tedoc vof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De beveiliging van uw persoonsgegevens:
Tedoc vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Daartoe maakt Tedoc vof gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tedoc.nl

Wat te doen bij een datalek?
Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij je dit direct te melden via onderstaande contactgegevens.

Het gebruik van cookies:
Tedoc vof gebruikt functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Tedoc vof gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Er worden geen cookies gebruikt door derden en er worden ook geen cookies geplaatst om uw surfgedrag, etc, te volgen.

Contactgegevens:
https://tedoc.nl
Kerkstraat 26
8471CD  WOLVEGA
Tel. 0561-617905
U kunt Tedoc vof bereiken via het contactformulier.